المستبعدون

المستبعدون .

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the المستبعدون book, this is one of the most wanted Elfriede Jelinek author readers around the world.

[Read] ➫ المستبعدون By Elfriede Jelinek – Couponpromocode.us
 • Mass Market Paperback
 • 445 pages
 • المستبعدون
 • Elfriede Jelinek
 • Arabic
 • 17 August 2017
 • 9774197267 Edition Language Arabic Literary Awards Other Editions 33

10 thoughts on “المستبعدون

 1. says:

  is not surprising that Elfriede Jelinek religiously maintains her exact same tone throughout this fine and caustic work Covered by molasses would be a fair analogy to the feeling I get as she expresses her cynicism, irony, and sarcasm in her clever use of dialogue and action She is extremely facetious in all her chronological accountings Even if most of her words somehow avoid a physical er...

 2. says:

  Austria must be a really fucked up place Granted, this perception is based almost solely upon the films of Michael Haneke, and now, the books of Elfriede Jelinek who also wrote The Piano Teacher which Haneke made into a film In this story, four intellectual and rebellious teenagers commit a series of violent crimes just for the sake of violence In their spare time they misread existentialist works, go to school, have terrible family lives, and some fuck people as a form of manipulation The t Austria must be a really fucked up place Granted, this perception is based almost solely upon the films of Michael Haneke, and now, the books of Elfriede Jelinek who also wrote The Piano Teacher which Haneke made into a film In this story, four intellectual and rebellious teenagers commit a series of violent crimes just for the sake of violence In their spare time they misread existentialist works, go to school, have terrible family lives, and some fuck people as a form of manipulation The twins, Rainer and Anna are the most despicable and pathetic, but rich girl Sophie and lower class Hans are right u...

 3. says:

  Wonderful, Wonderful Times In reality I am revolted by my desires But the desires are stronger than I am Music annihilates distinction The indistinct chords promise the fine tune of harmony, of melody, of strings, flutes, clarinets, and voices working in perfect order while the distinct chords, forever straining under the musician s adept fingers, revolt against the oppressive order their harsh, inconsonant sounds in the milieu of musical grandiosity, struggle to remain stiff and alone, but Wonderful, Wonderful Times In reality I am revolted by my desires But the desires are stronger than I am Music annihilates distinction The indistinct chords promise the fine tune of harmony, of ...

 4. says:

  Suffering is for sissies, full blown hurting is order of the day Anna despises two classes of people first, those who own their own homes and have cars and families, and second, everybody else Constantly she is on the verge of exploding Pretty much sums up the tone of this novel.The setting is post war Austria, late 1950s After signing a treaty, occupied forces had left Austria Bourgeois war criminals have been forgiven and taken back the reins of Austria again Past fascist crimes and sk Suffering is for sissies, full blown hurting is order of the day Anna despises two classes of people first, those who own their own homes and have cars and families, and second, everybody else Constantly she is on the verge of exploding Pretty much sums up the tone of this novel.The setting is post war Austria, late 1950s A...

 5. says:

  Simple declarative sentences, epigrammatically mapping a deep and troubling national malaise Seriously, this just pours the vitriol I wonder if it s possible that Jelinek hates Austria as much Bernhard In any event these three stars are just my subjective enjoyment of this, which for some reason...

 6. says:

  And then there was that sentimental Hans Christian Andersen movie The star killed himself and his wife and children because the wife was Jewish Before he died he had one final opportunity to display his profoundly humane brand of humor, which was not a destructive sense of humor That kind of humor only works if it comes from deep inside Deep inside he was lacerated by fast acting poison Some people die less conspicuously and perhaps the torment they suffer is even greater As it was, his i And then there was that sentimental Hans Christian Andersen movie The star killed himself and his wife and children because the wife was Jewish Before he died he had one final opportunity to display his profoundly humane brand of humor, which was not a destructive sense of humor That kind of humor only works if it comes from deep inside Deep inside he was lacerated by fast acting poison Some people die less conspicuously and perhaps the torment they suffer is even greater As it w...

 7. says:

  W tej a tak e w innych powie ciach Jelinek, kt re czyta am zachodz pewne paradoksalne i pozornie wykluczaj ce si zjawiska, kt re pozostawiaj czytelniczk mnie w pe nym zachwytu zdumieniu Ta powie jest dowodem na to, e mo na a uprawia krytyk spo eczn , nie b d c jednocze nie zaanga owanym to idealnie, bo nie znosz Literatury Zaanga owanej b pisa j zykiem tak bardzo swoim i w asnym, e brzmi jak ze swojej w asnej, osobistej planety, jednocze nie u ywaj c niemal wy cznie j zy W tej a tak e w innych powie ciach Jelinek, kt re czyta am zachodz pewne paradoksalne i pozornie wykluczaj ce si zjawiska, kt re pozostawiaj czytelniczk mnie w pe nym zachwytu zdumieniu Ta powie jest dowodem na to, e mo na a uprawia krytyk spo eczn , nie b d c jednocze nie zaanga owanym to idealnie, bo nie znosz Literatury Zaanga owanej b pisa j zykiem tak bardzo swoim i w asnym, e brzmi jak ze swojej w asnej, osobistej planety, jednocze nie u ywaj c niemal wy cznie j zykowych kalek, klisz, cytat w, szablon w, parodii i ironicznych nawi za mi ju sam styl Jelinek wystarczy by d...

 8. says:

  Published in 1980, Wonderful Wonderful Times is a novel whose title is a complete contradiction to anything of what the book is indicative of Understood and accepted For me, however, it was a confirming piece of drip drab fiction that only reiterated my original assessment of her after reading the peren...

 9. says:

  You can overlook a cripple deliberately, but not that tie.

 10. says:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *